Andra studier som Belysningsstiftelsen finansierat

 • Myriam Aries, professor, JTH har fått medel till studier om olika typer av LED-ljus och deras påverkan på människors stress och produktivitet. Hon fortsätter nu inom ämnet att undersöka vad som är hälsosamt ljus utifrån dagsljusets dynamik.
 • Pia Clase och Maria Johansson har kartlagt belysning på ett antal förskolor och planerat en förskola som byggts med belysning som är anpassad efter verksamheten. De ska nu sprida sina erfarenheter i de kommuner som varit inblandade.
 • Geza Fischl, JTH, ska utveckla en metod för digital belysningsmätning/bedömning.
 • Mathias Adamsson, JTH, ska sammanställa aktuella kvantitativa forskningsmetoder inom mänsklig påverkan av ljus.
 • Seyedehfatemeh Dastgheib, KTH, ska studera utomhusbelysning med focus på säkra miljöer.
 • Stockholms Universitet, Stressforskningsinstitutet, Arne Lowden, ska undersöka om ökad ljusexponering kan förbättra sömnen hos äldre. Han har tidigare lett en stiftelsefinansierad studie om ungdomars mentala hälsa kopplat till dagsljus och ljusexponering.
 • Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för kemi och kemiteknik, Maths Karlsson, gör en studie om nya, bättre fosforer vid LED-teknik.
 • RISE, Research Institute of Sweden, tidigare SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, fortsätter sitt arbete med att utveckla verktyg för att bättre kunna kommunicera kvalitet i belysning mellan bland annat belysnings- och fastighets- branschen. Projektet sker i samarbete med Lunds Universitet.
 • Carolin Fischer, KTH, ska skriva en masteruppsats om hur man säkerställer kvalitén i ett ljusdesignprojekt i kontorsmiljö.
 • Trafikverket har utrett vägbelysning med LED:s påverkan på djur och natur och skriva rekommendationer om användandet.
  Annika Jägerbrand, har översatt till engelska för att resultatet ska bli tillgängligt internationellt.
 • Anahita Davoodi, Myriam Aries, Annika Kronkvist och Maria Henricson från Jönköping University har skrivit en artikel om belysningens effekter på patienter, besökare och personal inom psykiatri, rehabilitering och intensivvård.
 • Cecilia Laurell, KTH, har undersökt om speciell ljusexponering kan öka barrträdsplantors motståndskraft mot insektsangrepp.
 • Maria Nilsson Tengelin och Stefan Källberg, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ska studera ljusmiljön i skolor och jämföra nya och gamla belysningsanläggningar.
 • Annika Jägerbrand, VTI, Statens våg- och trafikforskningsinstitut, har skrivit en rapport om för- och nackdelarna med LED i gatubelysning.
 • Clara Fraenkel och Mari Tastare arbetar med att ta fram definitioner och planeringsverktyg för offentliga miljöer utan dagsljus.
 • Anna Ohlsson, forskare vid KTH inom bioteknologi, har studerat barrträdplantors försvarsförmåga i växthus med extra UV-B-strålning.
 • Ole Norberg, Mittuniversitetet i Örnsköldsvik, har studerat LED-belysningens inverkan på upplevelsen av tryckta produkter.
 • Jessica Johansson har gjort en studie om miljöcertifiering med avseende på belysning.
 • Carina Adanko har sammanställt informationamaterial om ljuskällor och belysningsarmaturer till hjälp för konsumenter, och tittat på hur konsumenter ser på lampor och belysning.
 • Johanna Enger har gjort ett projekt inom området dynamisk ljussättning och färgsättning.
 • Energimyndigheten har fått bidrag under 2008 och 2009 för att driva ett stort projekt under fyra år, som syftar till att skapa en hållbar kunskapsgrund avseende energieffektivisering inom belysningssektorn. Bland annat har kunskapsforumet Ceebel bildats.
 • Thorbjörn Laike vid Lunds Universitet har studerat ”Omfältluminansens betydelse för  vakenhet, välbefinnande och prestation”, samt också hur dessa parametrar påverkas av LED.
 • Statens institut för byggnadsforskning har gjort en sammanställning och analys av underlag till kvalitetskriterier för inomhusbelysning.
 • Gunilla Brunnström och Stefan Sörensen har gjort en vetenskaplig undersökning om belysningens betydelse för äldre personers livskvalitet och hur man utformar god inomhusbelysning.